Help Center
Help Center > Orders > Voucher > Voucher

Terms and Conditions for Voucher

        บัตรกำนัล (Voucher) หมายถึง เอกสารสิทธิรูปแบบใดๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการออกโดย  JD CENTRAL ในนามของผู้ขายหรือผู้ให้บริการตามบัตรกำนัลนั้นๆ (“ร้านค้า”) และขายผ่านช่องทางที่ JD CENTRAL เปิดให้มีการเข้าถึงได้ (“แพลตฟอร์ม”) โดยในการถือครองบัตรกำนัล ท่านจะได้รับสิทธิในการซื้อหรือใช้สินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดบนบัตรกำนัลนั้นๆ รวมถึงเงื่อนไขที่ JD CENTRAL กำหนด


 1. การซื้อและใช้บัตรกำนัล


ในการซื้อและ/หรือใช้บัตรกำนัล ท่านตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


          1.1.ท่านจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ JD CENTRAL ก่อนทำการซื้อบัตรกำนัลของร้านค้าต่างๆ ได้บนแพลตฟอร์ม และหากไม่มีบัญชีผู้ใช้ท่านสามารถสมัครได้บนแพลตฟอร์ม


          1.2.การซื้อบัตรกำนัลแต่ละรายการ ให้ถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลนั้นๆ และจะถือกว่าการซื้อสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยและได้รับบัตรกำนัลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ JD CENTRAL ส่งให้แก่ท่าน ทั้งนี้ JD CENTRAL จะเก็บข้อมูลการซื้อบัตรกำนัลของท่านไว้สำหรับอ้างอิงต่อไปสำหรับการใช้สิทธิตามบัตรกำนัลนั้นๆ


          1.3.ท่านมีสิทธิในการยกเลิกการซื้อบัตรกำนัลพร้อมทั้งขอรับเงินคืนได้ภายใน เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่การซื้อสมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขว่า ท่านจะต้องไม่เคยใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้ทำการจองเพื่อเข้าใช้สิทธิหรือบริการใดๆ ตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล หากท่านต้องการยกเลิกและขอเงินคืนตามเงื่อนไขข้างต้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อยกเลิกผ่านทาง แพลตฟอร์มหรือ ติดต่อมาที่ JD CENTRAL ( 02 030 4599)


          1.4.ในการเข้าใช้สิทธิหรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรกำนัลใดๆ ท่านอาจจะต้องมีการจองสิทธิหรือลงทะเบียนกับร้านค้าก่อนเข้ารับสิทธิหรือบริการนั้นๆ โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลอย่างเคร่งครัด หากพบว่าท่านพยายามใช้บัตรกำนัลด้วยวิธีการใดๆ ในทางทุจริตหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล ร้านค้าและ JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรกำนัลของท่านโดยไม่คืนเงินและชดเชยใดๆ ให้แก่ท่าน


          1.5.ร้านค้า (ไม่รวมถึง JD CENTRAL) เป็นผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าของที่แท้จริงผู้ให้สิทธิแก่ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฎบนบัตรกำนัลแต่ละฉบับ รวมไปถึงการจัดเตรียมเนื้อหาข้อเสนอ รูปภาพ และคำอธิบาย และร้านค้ายังผู้รับผิดชอบในบัตรกำนัลแต่เพียงผู้เดียว


          1.6.ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจองสิทธิหรือลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้สิทธิหรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในบัตรกำนัลของท่านโดยการจองสิทธิหรือลงทะเบียนดังกล่าวจะมีผลระหว่างท่านกับร้านค้าเท่านั้น และ JD CENTRALจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านไม่สามารถเข้าใช้สิทธิหรือบริการดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในบัตรกำนัลได้รวมถึงไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในหนี้สินหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการซื้อ บัตรกำนัลและจากการกระทำที่เกี่ยวข้องของท่าน


          1.7.JD CENTRAL ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการการท่องเที่ยว และ/หรือการจัดการเรื่องการเข้าเมืองตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามการใช้สิทธิหรือบริการตามที่ระบุในบัตรกำนัลทุกฉบับ


          1.8. ท่านจะไม่ทำซ้ำ จำหน่าย จำหน่ายต่อ หรือแลกเปลี่ยนบัตรกำนัล หากมีการกระทำดังกล่าว JD CENTRAL หรือร้านค้าขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรกำนัลดังกล่าวของท่านโดยไม่คืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ท่าน


          1.9.บัตรกำนัลทำให้ท่านสามารถได้รับสิทธิหรือบริการใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในบัตรกำนัลนั้นๆ หากการใช้สิทธิหรือบริการใดๆ มีมูลค่าน้อยกว่าที่กำหนดในบัตรกำนัลนั้นๆ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนส่วนต่างกังกล่าวเป็นเงินสดหรือมูลค่าอื่นได้ ในกรณีที่ท่านยอมรับข้อเสนออื่นใดจากร้านค้านอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุบนบัตรกำนัลดังกล่าวให้การยอมรับในข้อเสนอนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับร้านค้า JD CENTRAL จะไม่รับผิดชอบในข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงไม่คืนเงิน ส่วนต่างใดๆ หรือออกบัตรกำนัลฉบับใหม่ให้แก่ท่าน


          1.10.บัตรกำนัล ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลอื่น โปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมใดๆ ได้ ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของร้านค้า และ/หรือ JD CENTRAL


          1.11.JD CENTRAL และร้านค้าจะไม่รับผิดชอบหากบัตรกำนัลหรือข้อมูล/หมายเลขอ้างอิงในบัตรกำนัลของท่านสูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมย


          1.12.ท่านจะต้องตรวจสอบวันสิ้นอายุของบัตรกำนัล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนลดบนบัตรกำนัล) ก่อนการจองหรือเข้าใช้สิทธิหรือบริการ และ JD CENTRAL สงวนสิทธิไม่คืนเงินหากท่านจองหรือเข้าใช้สิทธิหรือบริการภายในกำหนดระยะเวลาก่อนบัตรกำนัลของท่านสิ้นอายุ


          1.13.ในการจองหรือเข้าใช้สิทธิหรือบริการ ร้านค้าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามสมควร ซึ่งท่านจะต้องตรวจสอบและศึกษาเพิ่มเติมจากร้านค้านั้นๆ เป็นกรณีไป


          1.14.หากท่านมีการเรียกร้องความเสียหายจากการเข้ารับสิทธิหรือบริการใดๆ  ร้านค้า และ/หรือ JD CENTRAL มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหลักฐานการซื้อ เช่น บัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อ บัตรประชาชน และอื่นๆ


      2.ข้อกำหนดของการชำระเงิน


          2.1.JD CENTRAL สามารถใช้ดุลยพินิจในการนำเสนอ กำหนดช่องทางและดำเนินการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน และอาจจะเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


          2.2. หากท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต ท่านรับทราบและยอมรับว่า


              2.2.1. JD CENTRAL รับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเครดิต ของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ JD CENTRAL


              2.2.2. ก่อนสั่งซื้อบัตรกำนัลทุกๆ ครั้ง ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัตรเครดิต/บัตรเดบิต และข้อมูลต่างๆ ของตนเอง และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของ JD CENTRAL


              2.2.3. ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการยุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้งต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาดในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต กับธนาคารผู้ออกบัตรด้วยตนเอง ไม่ว่าจะชำระเงินผ่านช่องทางใดของ JD CENTRAL ก็ตาม   


              2.2.4. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตร หากมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเกี่ยวกับความสมบูรณ์ หรือสิทธิในการทำธุรกรรม เมื่อชำระเงินเพื่อสั่งซื้อบริการด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต


          2.3. กรณีที่ชำระเงินด้วยช่องทางอื่นๆ บนแฟลตฟอร์ม ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ JD CENTRAL ที่ JD CENTRAL อาจแจ้งให้ทราบและเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว


      3.กรณีที่คำสั่งซื้อบริการไม่สำเร็จ


          3.1. JD CENTRAL จะไม่เรียกเก็บค่าบัตรกำนัลจากท่านในกรณีคำสั่งซื้อบริการล้มเหลวหรือดำเนินการไม่สำเร็จ


          3.2. กรณีคำสั่งซื้อบริการล้มเหลวหรือดำเนินการไม่สำเร็จ แต่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว JD CENTRAL จะคืนเงินให้กับท่านเป็นรายกรณีไป ตามดุลยพินิจและการตรวจสอบของ JD CENTRAL  


          3.3. JD CENTRAL จะพิจารณาและดำเนินการคืนเงินได้ในกรณีดังนี้


              3.3.1. ระบบล้มเหลวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบนแพลตฟอร์มหรือความผิดพลาดของ JD CENTRAL ส่งผลให้การเรียกชำระเงินผิดพลาด


              3.3.2. กรณีที่คำสั่งซื้อไม่สมบูรณ์แต่มีการเรียกชำระเงินจากท่าน อนึ่ง คำสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์มักใช้เวลานานกว่าสิบ (10) นาที เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อหลังจากชำระเงิน หรือคำสั่งซื้อที่ดำเนินการไม่สำเร็จ


      4. การระงับ ยกเลิก และการยุติการให้บริการ


          JD CENTRAL สามารถใช้ดุลยพินิจเพื่อระงับ ยกเลิก หรือยุติคำสั่งซื้อใดๆ ของการให้บริการ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของ JD CENTRAL


      5. เหตุสุดวิสัย

          

          JD CENTRAL จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการนี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) รวมทั้งความผิดพลาดใด ๆ ความคลาดเคลื่อน ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ อันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ JD CENTRAL หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทางตรงหรือทางอ้อม


      6.ข้อกำหนดอื่นๆ


          ท่านยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


          6.1.ท่านจะปฎิบัติตามและผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ JD CENTRAL บน แพลตฟอร์ม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้


          6.2. ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลได้ ผ่านทางแพลตฟอร์มซึ่งโดยขึ้นอยู่กับความสามารถการเข้าถึงช่องทางให้บริการต่างๆ ของท่าน


          6.3. JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิระงับการให้บริการดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านตามที่ JD CENTRAL พิจารณาเห็นควร


          6.4. JD CENTRAL อาจขอให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและรายละเอียดของบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทั้งนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่า JD CENTRAL อาจรวบรวม เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นใดของท่านและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรม (ภายใต้ข้อผูกพันด้านการเก็บรักษาความลับ) ให้แก่บุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการ เพื่อการเก็บรักษา รวมทั้งเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลเพื่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด ของ JD CENTRAL


          6.5. JD CENTRAL มีสิทธิที่จะใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อความของท่านโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ JD CENTRAL


          6.6. การขายบัตรกำนัลเป็นการขายโดยมุ่งหวังว่าท่านหรือผู้อื่นที่ได้รับบัตรกำนัลเป็นของขวัญจะใช้สิทธิหรือบริการด้วยตนเองเท่านั้น JD CENTRAL จะไม่รับผิดชอบต่อในความรับผิดอันเกิดจากวัตถุประสงค์อื่นใดในการใช้หรือซื้อบัตรกำนัลที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อ


          6.7. การขายบัตรกำนัลที่ออกโดยร้านค้านี้มีเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น หากพบการใช้หรือซื้อบัตรกำนัลโดยผิดวัตถุประสงค์ JD CENTRAL อาจใช้ดุลยพินิจจำกัด กำหนดเงื่อนไข หรือยกเลิกการสั่งซื้อบัตรกำนัลของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


          6.8. ท่านจะไม่ใช้หรือซื้อบัตรกำนัลโดยมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อความมั่นคง มีความไม่เหมาะสมหรือขัดต่อความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม


          6.9. ท่านจะรับผิดชอบต่อ JD CENTRAL และบุคคลภายนอกหากคำสั่ง/การสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อความมั่นคง มีความไม่เหมาะสมหรือขัดต่อความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การฉ้อโกงที่เกิดจากการโจรกรรมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยไม่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการสั่งซื้อ


          6.10. ความรับผิดชอบของ JD CENTRAL ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลไม่ว่าบนแพลตฟอร์มใด ๆ ของ JD CENTRAL รวมทั้งการกระทำหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรือเหตุอื่นใด ให้จำกัดความรับผิดชอบนั้นไม่เกินมูลค่าที่ท่านได้ชำระเพื่อใช้บริการแต่ละครั้งหรือในการเรียกร้องนั้นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด


          6.11. JD CENTRAL อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านยอมรับว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลให้ข้อกำหนดใดๆ ที่มีอยู่เป็นเท็จ กรณีที่ท่านยังใช้ดำเนินการซื้อนี้อยู่ ถือว่าท่านยอมรับและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่มีการแก้ไขทั้งหมด


          6.12. JD CENTRAL จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ในกรณีของความสูญหาย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง หรือค่าชดเชยใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อ


          6.13.โดยเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต JD CENTRAL ไม่รับประกันการให้บริการและประสิทธิภาพในการดำเนินการของ http://www.jd.co.th และ/หรือแอปพลิเคชั่นของ JD CENTRAL  


          6.14.ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการ และ/หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขบนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL ซึ่งได้มีการตัดสินว่าเป็นโมฆะ บังคับใช้ไม่ได้หรือผิดกฎหมาย ให้บังคับใช้ในทางที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับข้อกำหนดนั้น แต่มิให้ถือเป็นส่วนเดียวกับข้อกำหนดอื่นหรือส่งผลต่อการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตทั้งหมด


          6.15.JD CENTRAL สงวนสิทธิในการถูกเรียกร้องใดๆ อันเนื่องมาจากการจองหรือการใช้สิทธฺหรือบริการ จากบัตรกำนัล


          6.16.การจองหรือการใช้สิทธิหรือบริการ จากบัตรกำนัลเป็นธุรกรรมระหว่างท่าน และร้านค้าโดยตรง JD CENTRAL ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม หรือ ข้อพิพาทใดๆ


          6.17. JD CENTRAL สงวนสิทธิในผลการตัดสิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลที่มีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม


          6.18.ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นอยู่ภายใต้และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของ JD CENTRAL และ ตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของ JD CENTRAL ด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://help.jd.co.th/helpCenter/detailInfo/464/1340/1348  Resolved ! Thank you for your participation !

  Unsolved ! Please send your comments!
  What do you think is the reason for the problem?
  • Too complicated to understand
  • Too many words, too lazy to see
  • The writing is not clear
  • Not at all. I want to see it